Natura 2000

Privačių miškų savininkams ar jų asociacijoms, kurių valda yra „Natura 2000“ teritorijoje ir joje aptinkama EB svarbos miškų buveinė ar potenciali buveinė ir/ar EB svarbos rūšių radavietės ar buveinės, 2015–2020 m. laikotarpiu bus teikiama finansinė parama.

Finansinė parama bus teikiama už šiuos miško valdoje nustatytus ūkinės veiklos apribojimus:

  1. Draudžiami (atidėti) pagrindiniai miško kirtimai arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 procentų medyno tūrio per 10 metų)). Kompensacijos dydis – 272 EUR/ha (pirminiu ne ilgesniu kaip 5 metų laikotarpiu). Pasibaigus pirminiam 5 metų laikotarpiui – 200 EUR/ha. Išmoka kasmetinė.
  2. Draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha. Kompensacijos dydis – 155 EUR/ha. Išmoka kasmetinė.
  3. Plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių. Kompensacijos dydis – 156 EUR/ha. Išmoka vienkartinė.
  4. Sanitariniais kirtimais draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius. Kompensacijos dydis – 62 EUR/ha. Išmoka kasmetinė.


Kompensacinės išmokos už valdoje taikomus apribojimus bus skiriamos privačių miškų savininkams ar jų asociacijoms, kai valdos plotas „Natura 2000“ teritorijoje, kurioje taikomi miško kirtimų apribojimai, yra ne mažesnis kaip 0,5 ha.

2007–2014 m. laikotarpiu visi pareiškėjai, siekdami Natura išmokų, privalėjo pirmiausia kreiptis į saugomos teritorijos direkciją dėl pažymos apie miško valdoje nustatytus apribojimus.

Nuo 2015 m. daliai pareiškėjų nebereiks kreiptis į saugomos teritorijos direkciją, kadangi deklaruoti miško naudmenas bus galima iš karto nustatytose teritorijose. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) šios nustatytos teritorijos žymimos skirtingų spalvų ženklais ir kodais – PK, UK, NM ar DM. Ar miško valda patenka į tokias teritorijas, kuriose iš anksto identifikuoti apribojimai, galima sužinoti prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) seniūnijoje ar savarankiškai arba apsilankius interneto svetainėje www.geoportal.lt. Taip pat šią informaciją galima sužinoti saugomų teritorijų direkcijose ar Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje.

Pažymų išdavimo tvarka šiuo metu dar yra rengiama.Nuo 2015 m. paramą pagal veiklą „Natura 2000 išmokos miškuose“ galės gauti ir tie privačių miškų savininkai, kurių valda nepatenka į „Natura 2000“ teritoriją, tačiau valdoje yra nustatyta EB svarbos paukščių (pvz.: mažojo erelio rėksnio, juodojo gandro, jūrinio erelio, gyvatėdžio, vapsvaėdžio, uralinės pelėdos, lututės ar kt.) veisimosi vieta ar kurtinio tuokvietė, kurioje pagal Miško kirtimų taisyklių reikalavimus yra draudžiami pagrindiniai miško kirtimai.

Dėl Išvadų miško savininkai turėtų kreiptis į miškotvarkos projektų rengėjus.

Visą tvarkos aprašą skaitykite čia: Natura 2000 išmokų tvarka (nuo 2015 m.)